Agenda
20-2  Bestuursvergadering
6-3  Bestuursvergadering
8-3  MC1 team diner
17-3  Bitjes happen
20-3  Bestuursvergadering
21-3  Start uitreiking Hoogvlietplaatjes
22-3  MC1 team diner
Hele agenda
Sponsor nieuws
RHC | Opzeggen 
Opzegging van het lidmaatschap
Op 1 december 2011 is de "Wet Van Dam” in werking getreden. Kort door de bocht wordt hierin gesteld dat u een abonnement dat stilzwijgend wordt verlengd, na de eerste stilzwijgende verlenging, maandelijks kunt opzeggen. Deze wet geldt echter niet voor het opzeggen van lidmaatschap van een sportvereniging (en dus het lidmaatschap bij RHC).

Wat wél geldt voor RHC, is het aan art. 2:35 BW toegevoegde lid 6: De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

De spelregels van het opzeggen
1) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het verenigingsjaar van RHC eindigt op 30/6. Derhalve is de uiterste opzegdatum 30/6 minus 4 weken (28 dagen) = 2 juni. De opzegging moet dus 2 juni bij RHC binnen zijn.
2) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Dus als de opzegging ná 2 juni wordt ontvangen, dan loopt het lidmaatschap nog een seizoen door.
3) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Heeft niet zozeer met opzeggen te maken, maar we krijgen hier nog wel eens vragen over.

Omdat het voor het digitale tijdperk alleen mogelijk was om je schriftelijk in te schrijven, betekende dit dat de opzegging ook schriftelijk moest geschieden. Omdat inschrijvingen tegenwoordig via de website gaan, is opzegging per e-mail ook mogelijk.

Kortom
1) Zeg tijdig op, zorg dat de opzegging uiterlijk op 2 juni bij de secretaris van RHC binnen is.
2) Zeg per e-mail of schriftelijk op, aan:
a) [email protected] (gaat naar de secretaris en de ledenadministratie)
b) RHC, t.a.v. de secretaris, Postbus 666, 2280 AR RIJSWIJK ZH
3) Vermeld a.u.b. de reden (niet verplicht, wordt wel erg op prijs gesteld)