Convocatie ALV

9 juni 2024

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,


Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op vrijdag 23 juni 2022 om 20.00 uur.

Uiterlijk 10 dagen voor de ALV is de (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: onder meer het jaarverslag, de concept-notulen van de laatste ALV in oktober 2022 alsmede stukken over de MFA. 

Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u erop dat de stukken op 23 juni vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.

Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Hopende u allen op 23 juni aanstaande in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

Féline de Vries