Convocatie ALV 22 juni 2021

13 juni 2024
Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op dinsdag 22 juni 2021 om 20.00 uur.

De (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: de concept-notulen van de laatste ALV op 5 oktober 2020.

Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u erop dat de stukken op te vragen zijn.
Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Vanwege de huidige protocollen waar we aan moeten voldoen geldt er een aanmeldingsplicht als u bij de ALV aanwezig wil zijn via [email protected]

Hopende u allen op 22 juni aanstaande in goed gezondheid op Google Meet te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,
Floortje Wapenaar
Secretaris