OUD-RHC | Privacy

Ook de Rijswijksche Hockeyclub krijgt te maken met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 toegepast dient te worden.

Vooruitlopend op de ALV van 22 juni 2018 heeft het bestuur in mei 2018 diverse concept-documenten vastgesteld. Het betrof:

- Een concept Privacybeleid RHC
- Een concept Privacyverklaring RHC en
- Een concept Gebruiksvoorwaarden (website en LISA-App)
- Een voorstel voor wijziging van de privacy-bepalingen in het Huishoudelijk Reglement van RHC.

De betreffende documenten zijn allemaal door de ALV besproken en daarna definitief vastgesteld en zijn allen in te zien via het tabblad RHC-Publicaties op de RHC website alsmede achter de inlog.

Daarnaast brengt de AVG nog tal van andere veranderingen mee voor RHC. Denk aan aanpassingen in het inschrijfformulier, het opstellen van een zogenaamd Verwerkingsregister, het sluiten van verwerkersovereenkomsten met bepaalde partijen, het opstellen van een Geheimhoudingsverklaring voor Vrijwilligers en Medewerkers van RHC die met ledengegevens werken en een Databeveiligingsbeleid en Plan van Aanpak Datalekken. Ook zal er nader dienen te worden gekeken naar ICT-aspecten, organisatorische en administratieve zaken. En vanzelfsprekend is ook de communicatie en bewustwording rondom het belang van privacy en bescherming persoonsgegevens binnen en buiten RHC een punt van aandacht. Heb je vragen over bovenstaande, mail die dan naar [email protected]

Er is een werkgroepje opgericht dat zich actief bezighoudt met alle wijzigingen die met de AVG gepaard gaan. Wil je meer informatie daarover of wil je daarin meedenken, meld je dan aan bij [email protected].