OUD-RHC | Wij RHC

 

WIJ RHC
RHC groeit, omgangsvormen en -normen veranderen, RHC als ‘familievereniging’ staat onder druk en de omgeving bepaalt steeds meer. Er zijn veel dingen die goed gaan en er moeten zaken beter.We zijn als vereniging constant in beweging. Maar… bewegen we wel de juiste kant op?


Het bestuur koos er in 2018 voor die vraag samen met leden te beantwoorden, daar ook echt goed de tijd voor te nemen en zich niet te laten leiden door tijdsdruk. We deden dit samen met een aantal (ouders van) RHC-leden die een dwarsdoorsnede van de club vertegenwoordigen. We organiseerden workshops onder de naam ‘WIJ RHC’.


Om de juiste beweging voor RHC te kunnen voorstellen, beantwoordden we eerst de bovenliggende vragen:


- Wat voor vereniging zijn we en wat voor vereniging willen we zijn?

- Wat zijn onze missie, visie, kernwaarden en kwaliteiten?

- Welke ambities hebben we en voor welke uitdagingen staan we?

- Hoe kunnen we zorgen dat we met elkaar de verantwoordelijkheden (eerlijk) dragen?

 

‘Soms is het beter los te laten als je echt iets in gang wilt zetten. Ik heb alle vertrouwen in deze groep mensen. Sterker nog, het bestuur doet bewust een stapje terug en geeft ze alle ruimte om WIJ RHC vorm te geven’, aldus voorzitter Tom van Essenberg. ‘Dat betekent dat het echt aan de leden is kaders te stellen. Dat is best heel spannend, als bestuur zijn we namelijk geneigd alles zelf te doen, te weinig hulp te vragen en verantwoordelijkheden te delen. Dat moeten we in de basis anders gaan doen. Als we met elkaar willen verenigen en onderdeel willen zijn van deze ontzettend leuke hockey-vereniging, moeten we dat ook écht samen doen. Dat betekent voor leden, ouders en betrokkenen dat ze verantwoordelijkheid hebben en ook moeten nemen voor zaken die we met elkaar belangrijk vinden. Voor ons als bestuur betekent dat ruimte en vertrouwen geven aan goede initiatieven. Daarin is WIJ RHC een spiegel en een hele goede leerschool voor mij.’


Ivo Caminada begeleidde WIJ RHC en deelde zijn bevindingen: ‘Er leven ontzettend veel goede ideeën binnen RHC. Op het terras en langs de lijn buitelt het ene idee over het andere inzicht. Iedereen weet hoe het beter en anders zou moeten. Tegelijkertijd hebben we moeite deze ideeën naar een hoger plan te brengen, verantwoordelijkheid te nemen, krijgen en geven. Het blijft binnen onze vereniging te vaak hangen op goede bedoelingen en de verwachting dat niet ik maar een ander de verantwoordelijkheid moet pakken. Dat moet echt anders willen we met elkaar een mooie vereniging zijn.’ Hij vervolgt: ‘De workshops zijn intensief, leveren elke keer scherpere inzichten op en we gaan steeds een tandje dieper; we trechteren als het ware. Zo komen we erachter wat echt van belang is, welke keuzen we moeten maken en ook wat eigenlijk helemaal niet van belang is. We zijn onderweg met WIJ RHC en de kaders beginnen te staan, de verantwoordelijkheden worden steeds duidelijker en ook de uitdagingen! Nu is het tijd te delen met alle leden.’


WIJ RHC is van en voor alle leden en echt betrokkenen van onze vereniging! De kaders die bedacht zijn en gedragen worden vanuit de workshops, hebben pas echt waarde als we er met alle 1.100 leden mee aan de gang gaan. Onderstaand ons antwoord op de eerste 3 gestelde vragen. We hebben dit in mei 2018 met een grotere groep leden gedeeld om ze verder te brengen. We hebben de groep die de workshops heeft gevolgd, gevraagd elk 5 leden uit te nodigen voor de volgende workshop. Misschien was jij daar wel bij? Uiteraard hoorde bij die uitnodiging de verantwoordelijkheid dat ze je eerst bijpraten over WIJ RHC.


Bijeenkomst WIJ RHC 25 mei
Op 25 mei 2018 vond de vijfde bijeenkomst van WIJ RHC plaats in het clubhuis van RHC. Een groep van 80 enthousiaste RHC-ers was hierbij aanwezig.


Na een welkomstwoord van Tom van Essenberg vertelde Ivo Caminada, begeleider van het WIJ RHC- traject, over de uitkomsten en resultaten van de eerdere vier WIJ RHC-sessies.


Missie, Visie en Kernwaarden
Een van de resultaten van WIJ RHC is het formuleren van een missie, visie en de kernwaarden van onze club.


De vastgestelde Missie van RHC luidt:"De Rijswijksche Hockeyclub is een toegankelijke, gezellige en sportieve hockeyvereniging waar we met elkaar betrokken zijn. Zowel binnen als buiten het hockeyveld.”


En de RHC Visie: "De Rijswijksche Hockeyclub streeft naar het met plezier hockeyen voor iedereen. Daartoe handelt iedereen, verbonden aan RHC, vanuitverantwoordelijkheid, sportiviteit, betrokkenheid en zorg voor elkaar, zodat wij samen nog beter worden, zowel binnen als buiten het hockeyveld. Voor iedereen is het duidelijk wat er verwacht wordt en wat je kunt verwachten. RHC stimuleert het potentieel van iedereen binnen de vereniging. De organisatie en communicatie zijn open, toegankelijk en duidelijk.”


Ivo nam de aanwezigen mee in de totstandkoming hiervan en beantwoordde vragen die leden hierover hadden.


Tussendoor werd via Lagerhuisdebatten over een aantal stellingen gediscussieerd, door achtereenvolgens trainers/coaches, teammanagers en scheidsrechters, en bestuurs- en commissieleden. Dit leidde soms tot felle, maar ook grappige discussies.


Aan het eind van de avond ontving Tom uit handen van Ivo een rapport WIJ RHC met daarin een verslag van het traject, aanbevelingen voor het bestuur en de actiepuntenlijst. Het bestuur gaat hier samen met de diverse commissies mee aan de slag.


Hierna was er nog een gezellige borrel, waar nog lang werd nagepraat over de toekomst van RHC.


Van Praten en denken naar Doen
Er is in het WIJ RHC-traject veel nagedacht en gepraat over de toekomst van RHC. Nu is het tijd voor actie en doen. Op 25 mei werd dan ook een actiepuntenlijst gedeeld met de aanwezigen en er werd meteen een oproep gedaan om zich aan te melden. Een aantal enthousiaste deelnemers heeft meteen ingetekend.


Nog niet alle actiepunten zijn vergeven, dus er is nog ruimte en behoefte aan nadere invulling van sommige acties. Aan de start van het seizoen 2018-19 zal vanuit de betreffende RHC-commissies dan wel bestaande betrokken vrijwilligers actief de samenwerking met andere vrijwilligers worden gezocht en zullen ook de nog openstaande actiepunten worden gedeeld met iedereen. Op die manier kunnen WIJ met z’n allen RHC een stukje mooier en beter maken.


Lees hier de samenvatting van het rapport, de aanpak en het gedachtengoed van WIJ RHC.