Convocatie ALV 5 oktober 2020

24 september 2021

Geachte leden, ouders van leden en aangeslotenen,


Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Rijswijksche Hockey Club, welke zal plaatsvinden op maandag 5 oktober 2020 om 20.00 uur.

De (concept-)agenda voor deze vergadering in te zien achter de inlog op de RHC-website onder ‘Documenten’ en vervolgens ‘Algemene Leden Vergadering’. Ook de bij de agenda behorende (definitieve) stukken voor deze vergadering kunt u hier vinden: de concept-notulen van de laatste ALV op 7 juli 2020. 

Daarnaast zijn de stukken digitaal opvraagbaar via [email protected]

Tevens wijzen wij u erop dat de stukken op maandag 5 oktober vanaf 19.30 uur in het clubhuis ter inzage liggen.
Eventuele berichten van verhindering of schriftelijke volmachten kunnen worden gemaild naar de secretaris. 

Vanwege de huidige protocollen waar we aan moeten voldoen geldt er een aanmeldingsplicht als u bij de ALV aanwezig wil zijn via [email protected]

Bij het aantal aanmeldingen boven de 50 zullen we kijken naar alternatieven om de alv volgens richtlijnen te kunnen houden. Volledig digitaal of de mogelijkheid om digitaal te volgen.

Hopende u allen op 5 oktober aanstaande in goed gezondheid in het clubhuis van RHC te mogen begroeten, verblijven wij,

Namens het bestuur en met vriendelijke groet,

 

Floortje Wapenaar

Secretaris