Agenda
11-8  Bestuursvergadering
25-8  Bestuursvergadering
30-8  Trainersworkshop #1
1-9  Coach-& Manageravond #1
3-9  Spelbegeleidersavond
8-9  Bestuursvergadering
8-9  Coachavond #2
Hele agenda
Sponsor nieuws
RHC | Opzeggen 

Opzegging van het lidmaatschap
Op 1 december 2011 is de "Wet Van Dam” in werking getreden. Kort door de bocht wordt hierin gesteld dat u een abonnement dat stilzwijgend wordt verlengd, na de eerste stilzwijgende verlenging, maandelijks kunt opzeggen. Deze wet geldt echter niet voor het opzeggen van lidmaatschap van een sportvereniging (en dus het lidmaatschap bij RHC).

Wat wél geldt voor RHC, is het aan art. 2:35 Burgerlijk Wetboek (BW) toegevoegde lid 6: De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

Meer informatie over (het proces van) opzeggen en mogelijke bijbehorende contributiegevolgen is ook te vinden in artikel 8 ev. van de Statuten van RHC alsmede in het Huishoudelijk Reglement. Deze documenten zijn te vinden onder het tabblad RHC- Publicaties op de website van RHC.

Let op: Doe de opzegging altijd OP TIJD EN SCHRIFTELIJK volgens onderstaande informatie. Een mondelinge melding bij bijvoorbeeld een lijncoördinator, een commissielid of barmedewerker is onvoldoende en geen geldige opzegging.
Eventuele opzeggingen 'onder voorbehoud' worden behandeld als definitieve opzegging. Een uitzondering hierop vormen eindexamenkandidaten die over het algemeen pas kort na 2 juni kunnen aangeven of zij geslaagd zijn.
Gezien de wachtlijst bij RHC en gezien het feit dat RHC rondom het moment van uiterste opzegdatum ook aan de KNHB het gewenste aantal teams voor het volgende seizoen moet doorgeven, kunnen wij leden die hebben opgezegd en nadien aangeven toch te willen blijven niet altijd de garantie geven dat zij het volgende seizoen in een (passend) team geplaatst kunnen worden.

De belangrijkste spelregels van het opzeggen

1) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
Het verenigingsjaar van RHC eindigt op 30/6. Derhalve is de uiterste opzegdatum 30/6 minus 4 weken (28 dagen) = 2 juni. Een tijdige opzegging moet dus uiterlijk 2 juni bij RHC binnen zijn.
2) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Dus als de opzegging ná 2 juni wordt ontvangen, dan loopt het lidmaatschap (en daarmee de contributieverplichting) nog een seizoen door.
3) Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Dit heeft niet zozeer met opzeggen te maken, maar we krijgen hier nog wel eens vragen over. Zie artikel 8 lid 8 van de Statuten.

Omdat het vóór het digitale tijdperk alleen mogelijk was om je schriftelijk in te schrijven, betekende dit dat de opzegging ook schriftelijk (bij brief) moest geschieden. Omdat inschrijvingen tegenwoordig via de website gaan, is opzegging per e-mail ook mogelijk.

Kortom
1) Zeg tijdig op, zorg dat de opzegging uiterlijk op 2 juni bij de secretaris van RHC binnen is. Bewaar de ontvangstbevestiging voor de eigen administratie.
2) Zeg per e-mail of schriftelijk op, aan:
a) [email protected] (gaat naar de secretaris en de ledenadministratie)
b) RHC, t.a.v. de secretaris, Postbus 666, 2280 AR RIJSWIJK ZH
3)

Vermeld a.u.b. de reden (niet verplicht, wordt wel erg op prijs gesteld).